Menu
תפריט

מחלקות פדגוגיות

שילוב תלמידי מופת בתוכניות ולימודים באקדמיה נבנו כמענה למאפיינים של תלמידי מופת וכביטוי לחשיבות שמייחסת מופת להצבת אתגרים אינטלקטואליים לתלמידי מופת.
תכנית מופת באקדמיה פותחה על מנת לקרב תלמידים לעולם האקדמיה ולאפשר לתלמידים מצטיינים לצבור קורסים  אקדמיים, עד לרכישת תואר ראשון במהלך הלימודים בבית הספר וטרום גיוסם לצה”ל.
התו


המטרות והיעדים של התכנית

לחשוף בפני תלמידי מופת את האקדמיה וליצור בהם מוכנות לקראתה.

לתת מענה לכישורים, לסקרנות וליכולות האינטלקטואליות של התלמידים ההישגיים והמצטיינים, באמצעות חוויות הלימוד האקדמי, וזאת במקביל למסלול הלימודים הבית ספרי, בו הם נמצאים.

לאפשר לתלמידים מצטיינים בעלי מוטיבציה לימודית לצבור קורסים אקדמיים במקביל ללימודים תיכוניים.

לתלמידים מצטיינים במיוחד- לרכוש תואר ראשון במהלך הלימודים מבלי לפגוע במסגרת הלימודים הבית ספרית ובשילוב עמה.


תוכנית מופת באוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן הינה המוסד האקדמי החלוץ בפיתוח תוכנית ומסלול לימודים ייחודיים באקדמיה עבור תלמידי מופת‏.

מבנה ומהות התכנית :

התכנית בנויה משני מהלכים :

1. המהלך האקדמי

2. המהלך הבית ספרי, הנבנה בהלימה לדרישות המהלך האקדמי.

המהלך האקדמי יכול להתקיים במספר מסלולים כאשר מסלול א’ ו-ב’ הינם שלבים הכרחיים למסלול ג’ ו-ד’.

המסלולים:

מסלול א’:  קורס מול”א- מוכנות לאוניברסיטה

המועד: כיתה ח’

קורס מול”א מומלץ לכל התלמידים.

בסיום הקורס מקבל התלמיד הערכה מסכמת ותעודה.

מסלול זה יכול לעמוד בפני עצמו אך מהווה שלב הכרחי להמשך המסלול האקדמי.

מוכנות לאוניברסיטה (מול”א)- נושאי הקורס

הכרת העולם האקדמי, שיטות מחקר, הקניית מיומנויות למידה, קריאה וניתוח של טקסט מדעי, הכרות עם תהליכים קוגניטיביים, התמודדות עם מצבי לחץ, הדרכה וליווי בעבודת מחקר, ניהול זמן אפקטיבי, חשיפה לתחומי המדע השונים: הרצאות במדעי הטבע, מדעי החברה ומדעי הרוח.
ההרצאות יתקיימו בקמפוס האוניברסיטאי תוך שימוש במתקניו המתאימים.

תנאי קבלה: ממוצע ציוני התעודה בכיתה ז’ 85 ומעלה, המלצת המועצה הפדגוגית של בית הספר.

היקף הקורס: 9 מפגשים בבית הספר ו-1-2 ימים מרוכזים בקמפוס אוניברסיטת בר אילן.

פתיחת קורס מותנית ב-25 תלמידים.

מסלול ב’: לימודי קורסים אקדמיים לצבירה

כיתה ח’: קורס מוכנות לאוניברסיטה

כיתות ט’-י’: שלושה קורסי בחירה במתחם בית הספר או בקמפוס האוניברסיטה. כל קורס מקנה 2 נקודות זכות.

קורסים לדוגמה: מבוא לסטטיסטיקה, המוח ותפקודו, פסיכופיזיולוגיה, נושאים אקטואליים ביהדות וכו’.

תנאי קבלה: ציון מסכם קורס מול”א 80 ומעלה, ממוצע ציונים בית ספריים 85 ומעלה. המלצת המועצה הפדגוגית הבית ספרית.
פתיחת הקורס במתחם בית הספר מותנית ב- 32 משתתפים ומעלה.

מסלול ג’: לימודים בקורסים אקדמיים לצבירה במחלקות:

כיתה ח’- קורס מוכנות לאוניברסיטה.

כיתות ט’-י’: 3 קורסי בחירה.

נגישות