Menu
תפריט

תכנית לימודים והקצבת שעות

התכנית מחולקת לשני שליבים: חט”ב (כיתות ז’ – ט) וחט”ע (כיתות י” – יא)

דרישת לשיבות שעות שעות תוספתיות לביצוע התכנית בחט”ב

כיתה ז’ – 3 ש”ש

כיתה ח’ – 3 ש”ש

כיתה ט’ – 3/2 ש”ש

במסגרת חט”ע מופעלות שתי תכניות לימודים בפיזיקה: תכנית מואצת ותכנית רגילה.

התכנית היא 6 שנתית (לכיתות ז’-י”ב) במסלול רגיל או מואץ.

שיבוץ שעת בחט”ע (ללא שעות תוספתיות)

על פי דרישות משרד החינוך עם חלוקת שעות מותאמת

עקרונות תכנית הלימוד

 

נגישות