Menu
תפריט

פרופ’ שמואל שמאי

פרופ’ שמאי מתמחה בסוציולוגיה של החינוך, קליטת עלייה, מיגדר וחינוך. מחקריו מתמקדים בתחומי עליה וקהילה, יחסים אתנים וחינוך, מיגדר והסללה לימודית ותרבות המחקר במכללות להכשרת מורים.

נגישות