Menu
תפריט

אודות מועדון הבוגרים

חזון מועדון הבוגרים

מועדון הבוגרים של רשת מופת יפעל מתוך מטרה ליצור רשת חברתית לטיפוח והידוק הקשר בין רשת מופת לבין בוגריה ובין הבוגרים לבין עצמם. המועדון ימשיך בקידום השתלבות הבוגרים בחברה הישראלית, תוך שימת דגש על מחויבות ותרומה לחברה.

לימודים בתכנית מופת, מעבר להשפעתם על הישגים ופיתוח החשיבה, תורמים לפיתוח אחריות אישית, חשיבה עצמאית ויצירתית, תחושת מסוגלות ויכולת הסתגלותבוגרי התכנית רואים בעולם האקדמי חלק מתמונת העתיד שלהם ובהשתייכותם לכיתות מופת גורם סוציאליזציה למצוינותאחוז בוגרי מופת הפונים לעתודה אקדמית בתחומי הלימוד מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה גבוה באופן משמעותי מהממוצע הארצי, תודות למוטיבציה הלימודית, יכולת ההתמדה והסקרנות הטבועים בהם ותודות לרמה מקצועית גבוהה, המבוססת על השכלה והכשרה שנרכשו במהלך לימודיהם.

מטרות

1. חיזוק הקשר בתוך קהילת בוגרי רשת מופת, לרבות הקשר בין הבוגרים לבין הרשת, לשם טיפוח קשרים חברתיים ומקצועיים ולמען קידום מטרות משותפות.

2. בניית קהילת בוגרי מופת כקהילה המטפחת את ערכי הרשת ופועלת למימושן:

שאיפה מתמדת למצוינות וחדשנות, מחויבות לזולת ולחברה, ערבות הדדית, דבקות במשימה.

3. טיפוח ועידוד עזרה הדדית, מיזמים ושיתופי פעולה בין הבוגרים.

4. טיפוח תדמית הרשת בקרב הציבור בארץ ובעולם.

5. יצירת גוף תומך ומסייע המעניק לבוגרים שירותים ופעילויות רלוונטיים.

6. שילוב הבוגרים בפרויקטים למען הקהילה.

7. הענקת מלגות לבוגרים.

נגישות