Menu
תפריט

חוברת וחומרים נוספים להעשרה

למורים שלום!

חוברת ההעשרה החדשה באתר תשמש אתכם בכיתות ז,ח, ט בשעות שהוקצו לשם כך.

נשמח לקבל את הערתכם.

צוות מתמטיקה

חוברת

חומרים נוספים לכיתות ט’ ותיכון

שימוש בנוסחאות הכפל המקוצר לפרוק לגורמים

פרוק לגורמים-יישומים מתקדמים

פתרון משוואות בשיטת הצבה

פונקציות טריגונומטריות הפוכות

אינטגרציה בחלקים

משוואות דו ריבועיות

 המחשה ויזואלית לנוסחאות הכפל המקוצר

נגישות