Menu
תפריט

מבדקים מסכמים

דוגמה למבדק נסכם (מבחן משווה)

המבדקים המסכמים (מבחנים משווים) נוספים ודפי הכנה למורה המלמד לפי תכנית מופת, ניתן למצוא –CASEBOOK

המבדקים המסכמים בשנת הלימודים תשע”ט יתקיימו

בין 12.05.19 ל- 26.05.19

נגישות