Menu
תפריט

ועד העמותה וחברי האסיפה הכללית

תפקידים:

האסיפה הכללית אמונה על גיבוש המדיניות העקרונית של מופת, בחירת חברי הועד המנהל, ואישור המאזן הכספי.

חברי האסיפה הכללית:

ד”ר מארק אפלבאום

ד”ר לב יאנובסקי

פרופ’ ולדימיר רוזנשטיין

גב’ רוזיטה גולדשמידט

מר יורי מגנר

גב’ ליקה מן

גב’ סבטלנה סטואין

גב’ ניצה רטנר

מר יעקב מרקוביץ

מר יוסף רן

מר ואדים שירינוב

גב’ תמרה עוגן

גב’ מלי רפפורט

גב’ ברוריה זיו

מר שי גיאת

גב’ סטלה קטייב-קורסונסקי

מר אילון נוה

מר ארז חסון

גב’ רונית הראל

מר ישראל זינגר

 

הועד המנהל

תפקידים:

  • אישור המדיניות העקרונית של מופת;
  • אישור התקציב;
  • גיוס כספים;
  • מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה;
  • אישור מינוי בעלי תפקידים;
  • מעקב אחר פעילויות מרכזי העשרה;
  • אישור פעולות חריגות.

חברי הועד המנהל:

 ד”ר יאיר סמוכה – יו”ר

מר בוריס בן דור

מר מרום הרפז

 

הועד האקדמי

תפקידים:

הועד האקדמי משמש כצוות היגוי לצורך פיתוח יוזמות חינוכיות חדשות, תכניות לימודים ולצורך כתיבת מאמרים אקדמיים.

חברי הועד:

פרופ’ תמר הורוביץ – יו”ר הוועד

פרופ’ מיכאל מור

פרופ’ שמואל שמאי

ד”ר יאיר סמוכה

ד”ר מארק אפלבאום

ד”ר עופרה שטיין

ד”ר ולדימיר רוזנשטיין

נגישות