Menu

MEGA-SCHOOL

לקבלת סיסמה לגישה לאתר המורה המלמד מתבקש לשלוח אימייל לכתובת: lenayuch@gmail.com

באימייל יש לציין:
*שם המורה
*שם המשפחה של המורה
*שם היישוב בו מלמד המורה
*שם בית הספר בו מלמד המורה

*רשמת כיתות בהן מלמד המורה

כניסה לאתר MEGA-SCHOOL

פעילויות במערכת MEGA-SCHOOL

הוספת תכנים לקבוצת לימוד

הוספת תלמידים לקבוצת לימוד

הוספת מטלות ומבדקים לקבוצת לימוד

נגישות