Menu

פעילות במערכת- MEGA-SCHOOL

כניסה למערכת MEGA-SCHOOL

 

לאישור כניסה למורים חדשים וממשיכים יש למלא את השאלון המצורף

קישור לשאלון

(למורי פיזיקה מופת בלבד)

בקשות לאישור הכניסה יטופלו תוך שבוע ימים

 

פעילויות במערכת במשתמש המורה

שכפול קורסים – חדש

הוספת תכנים לקבוצת לימוד

הוספת תלמידים לקבוצת לימוד

הוספת מטלות ומבדקים לקבוצת לימוד

גישה לתכנית לימודים רגילה ומותאמת בצל קורונה תשפ”א, תשפ”ב

נגישות